シӾɆ₦Øシ

シӾɆ₦Øシ

ɪ ᴀᴍ ᴀ ʙᴏʏ, ɪ ʟᴏᴠᴇ ᴀᴇꜱᴛʜᴇᴛɪᴄ ꜱᴛᴜꜰꜰ, ᴀɴᴅ ᴀɴɪᴍᴇ. ʙɪꜱᴇxᴜᴀʟ ᴀɴᴅ ᴘᴏʟʏ-ꜱᴇxᴜᴀʟ, ᴡʜᴏ ɴᴇᴇᴅꜱ ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ʟᴏɴᴇʟɪɴᴇꜱꜱ, ɪ ᴀᴍ 14 ᴀɴᴅ ᴀ ʙɪᴛ ᴅɪʀᴛʏ ᴍɪɴᴅᴇᴅ, ᴍʏ ᴘᴏʟʏ-ꜱᴇxᴜᴀʟ ʟɪᴍɪᴛ ɪꜱ 0, ɪꜰ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴɴᴀ ᴋɴᴏᴡ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ, ꜰᴇᴇʟ ꜰʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀꜱᴋ! ᴛᴀᴋᴇɴ ʙʏ: 4

  • 124wallpapers

  • 52,036views

  • 4,248downloads

  • 35favs

  • 3featured

  • 58stickers

among us 148 10
among us 140 11
among us 110 4
among us 200 3
among us 223 11
among us 176 12
among us 152 4
among us 146 8
among us 166 7
among us 295 16
among us 577 47
among us 520 30
among us 598 38
among us 394 90
Featured wallpaperamong us 6,947 874
among us 443 69
among us 605 97
among us 434 37
among us 477 52
among us 280 16
among us 387 32
among us 336 37
among us 432 25
among us 442 52
among us 333 24
among us 265 34
among us 690 46
among us 1,181 66
among us 212 15
among us 325 33
among us 221 22
among us 255 15
among us 242 27
among us 171 17
among us 538 41
among us 155 12
among us 130 10
among us 456 24
among us 164 15
among us 306 32
among us 164 9
among us 551 20
among us 203 21
among us 234 14
among us 205 36
among us 207 14
among us 817 22
among us 495 34

Scroll up this page