シӾɆ₦Øシ

シӾɆ₦Øシ

ɪ ᴀᴍ ᴀ ʙᴏʏ, ɪ ʟᴏᴠᴇ ᴀᴇꜱᴛʜᴇᴛɪᴄ ꜱᴛᴜꜰꜰ, ᴀɴᴅ ᴀɴɪᴍᴇ. ʙɪꜱᴇxᴜᴀʟ ᴀɴᴅ ᴘᴏʟʏ-ꜱᴇxᴜᴀʟ, ᴡʜᴏ ɴᴇᴇᴅꜱ ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ʟᴏɴᴇʟɪɴᴇꜱꜱ, ɪ ᴀᴍ 14 ᴀɴᴅ ᴀ ʙɪᴛ ᴅɪʀᴛʏ ᴍɪɴᴅᴇᴅ, ᴍʏ ᴘᴏʟʏ-ꜱᴇxᴜᴀʟ ʟɪᴍɪᴛ ɪꜱ 0, ɪꜰ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴɴᴀ ᴋɴᴏᴡ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ, ꜰᴇᴇʟ ꜰʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀꜱᴋ! ᴛᴀᴋᴇɴ ʙʏ: 4

  • 124wallpapers

  • 39,407views

  • 3,507downloads

  • 33favs

  • 3featured

  • 58stickers

95 5
70 6
53 3
48 3
175 5
Credit: ♛ ᴇɪᴊɪʀᴏ-ᴋɪʀɪꜱʜɪᴍᴀ |Offline| ♛ 117 6
89 2
97 6
92 4
241 13
307 33
473 26
368 31
347 84
Featured wallpaper 6,867 871
389 65
568 95
391 35
425 46
217 14
329 29
260 36
264 21
404 46
193 21
221 29
333 31
468 34
179 12
255 32
169 17
194 10
209 23
134 11
305 34
122 8
94 8
411 16
134 12
261 29
122 7
394 17
137 16
198 8
158 29
157 14
437 17
236 24

Scroll up this page