Leah.sorrell

Leah.sorrell

| ꜱᴛᴀʏ ᴏᴜᴛᴛ ᴍʏ ʟᴀɴᴇ ʜᴏᴇ| ᴡᴇ ᴅᴏɴ'ᴛ ꜰᴜᴄᴋ ᴡɪᴛʜ ʙʀᴏᴋᴇ ʙɪᴛᴄʜᴇꜱ | 20 |<3| ᴊᴀʏᴅᴇɴ my luvvv buggg | ᴛᴡɪɴ ᴋʏᴇ | him L̴u̴v̴v̴J̴o̴r̴d̴a̴n̴+ =jaxxyyy got my heart--

  • 215wallpapers

  • 10,592views

  • 657downloads

  • 6favs

  • 216stickers

66 3
20 2
pooki 57 3
65 4
24 0
17 3
14 0
27 2
37 1
31 3
11 0
17 0
17 2
25 2
31 3
29 0
19 2
29 2
47 2
23 2
20 2
26 4
21 2
15 0
72 2
82 2
40 2
26 0
28 0
9 0
23 1
14 0
22 1
43 4
41 0
62 4
i might not be presured but im the pressure 43 2
52 3
too pretty 2 gaf 68 4
He got the best intention w me. 46 2
finnaly 20 68 2
29 2
27 2
26 0
19 3
18 0
28 4
22 1

Scroll up this page