ᴋɪᴍ sᴇᴏʟᴏɴɢ ᴍɪɴキム

ᴋɪᴍ Sᴇᴏʟᴏɴɢ ᴍɪɴキム

ɪᴍ ᴋɪᴍ/ᴛᴀᴋᴇɴ ʙʏ ᴍʏ ʜᴀɴᴅsᴏᴍᴇ ʜᴜsʙᴀɴᴅ ᴅᴀᴇ ᴊᴜɴɢ/ʟᴏᴠᴇs ᴄᴏsᴘʟᴀʏɪɴɢ/15/ᴘᴇᴛ: ᴄᴀᴛ/ ʟᴏᴠᴇs ᴛᴏ ᴅʀᴀᴡ/ʜᴀᴠᴇ 5 sʟɪʙɪɴɢs/sᴛᴀʏ ᴛᴜʀɴᴇᴅ♡︎/ ɪᴍ ɴᴇᴡ sᴏ ɪ ɴᴇᴇᴅ ɴᴇᴡ ғʀɪᴇɴᴅs/ᴄᴜᴛᴇ/ɪ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴅᴀᴇ ᴊᴜɴɢ♡︎

  • 112wallpapers

  • 2,220views

  • 178downloads

  • 19favs

  • 1featured

  • 39stickers

78 0
108 0
53 0
14 1
15 0
8 2
8 2
I brought this beautiful wedding dress this morning 43 1
9 1
9 2
13 2
11 1
46 3
15 2
10 0
8 1
12 1
23 1
15 0
Our son Shin Hyunwoo 80 1
9 1
11 3
17 3
7 1
8 3
Featured wallpaper 567 40
9 2
15 4
15 1
25 6
51 6
Chi-Ta and Moon 40 11
This ring is so beautiful!!!♥︎♥︎♥︎ 38 5
21 3
13 4
21 2
19 1
19 3
30 3
22 4
Married to dae Jung♡︎ 29 4
My dream outfit 17 1
Our daghter Jennie 160 3
8 1
23 6
22 2
15 2
8 0

Scroll up this page