✪ DEREK TRENDZ ✪

✪ DEREK TRENDZ ✪

| DerekTrendz | Pet: kasmo | ( ✨married to Mrs.clΣØ▤ Trendz✨) | daughter Coco Trendz | 18 |

  • 369wallpapers

  • 38,074views

  • 1,083downloads

  • 209favs

  • 3featured

  • 1,298stickers

ʏᴏᴜ ᴄᴀᴍᴇ ɪɴᴛᴏ ᴍʏ ʟɪꜰᴇ ᴊᴜꜱᴛ ᴡʜᴇɴ ᴍʏ ᴡᴏʀʟᴅ ɴᴇᴇᴅᴇᴅ ʏᴏᴜ ᴅᴇᴀʀʟʏ. ʏᴏᴜ ꜱʜᴏᴡᴇᴅ ᴜᴘ ᴛʜᴀᴛ ʜᴏᴜʀ ᴡʜᴇɴ ɪ ɴᴇᴇᴅᴇᴅ ʏᴏᴜ ʙᴀᴅʟʏ. ᴡʜᴀᴛ ᴀ ꜰᴀɴᴛᴀꜱᴛɪᴄ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ʜᴀᴠᴇ ᴀꜱ ᴍʏ ʟᴏᴠᴇʀ. ᴛʜᴇʀᴇ ᴀʀᴇ ɴᴏ ᴡᴏʀᴅꜱ ᴛᴏ ᴅᴇꜱᴄʀɪʙᴇ ʏᴏᴜ, ᴍʏ ᴅᴀʀʟɪɴɢ ʙᴇᴄᴀᴜꜱᴇ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪ ɴᴇᴇᴅ ɪɴ ᴀ ᴘᴀʀᴛɴᴇʀ ᴀɴᴅ ᴍᴏʀᴇ. ᴏᴜʀ ᴊᴏᴜʀɴᴇʏ ᴏꜰ ʟᴏᴠᴇ ɪꜱ ʟɪᴋᴇ ᴀ ᴘɪʟɢʀɪᴍᴀɢᴇ ꜱᴘɪᴄᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇꜱꜱ, ʟᴏᴠᴇ, ᴀɴᴅ ᴄᴀʀᴇ. ɪ ᴄᴀɴ’ᴛ ᴛʜᴀɴᴋ ɢᴏᴅ ᴇɴᴏᴜɢʜ ꜰᴏʀ ꜱᴇɴᴅɪɴɢ ʏᴏᴜ ᴍʏ ᴡᴀʏ ʙᴇᴄᴀᴜꜱᴇ ʏᴏᴜ’ʀᴇ ᴀ ʙᴜɴᴅʟᴇ ᴏꜰ ʙʟᴇꜱꜱɪɴɢ ɪ ᴄʜᴇʀɪꜱʜ ᴇᴠᴇʀʏ ᴅᴀʏ. 17 0
shi.... I luvv you!!! 38 0
yess sirrr 66 0
49 1
18 1
1 0
7 1
9 1
my baby fine asf 29 0
baby 43 2
29 0
25 5
4 0
3 0
20 2
15 1
21 1
TWIN ʀᴀʜ ꜱᴀɴᴛᴀɴɴʏ luvvv u sis 21 0
15 0
48 0
kasmo 391 0
42 1
30 1
113 1
guess who got marrid to my love Cleo 38 1
Daddys little angel <3 24 0
6 0
9 2
6 0
9 1
6 0
ThΣ ØnΣ ClΣØ▤ 37 0
P.S I love you 15 0
<3333 21 1
i luvv  this women  for life my little sinkaaa 11 0
91 1
~BSF Emma 84 0
53 1
18 0
22 0
comment 43 0
<3 @mybae 33 2
97 1
37 2
we was sharing a  Blount 28 0
@julian my gay twin 42 2
33 0
33 1

Scroll up this page