ƈʟօʋɛʀ

ƈʟօʋɛʀ

ʜᴇʟʟᴏ ʟᴏᴠᴇʟʏ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ! ɪ'ᴍ ᴄʟᴏᴠᴇʀ. ɪ'ᴍ ₁₄~ʙɪꜱᴇxᴜᴀʟ ᴀɴᴅ ᴘᴏʟʏ-ꜱᴇxᴜᴀʟ~ɪꜰ ʏᴏᴜʀ ʜᴏᴍᴏᴘʜᴏʙɪᴄ, ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ʟᴇᴀᴠᴇ!~ᴍᴇꜱꜱ ᴡɪᴛʜ ᴀɴʏ ᴏꜰ ᴍʏ ʟᴏᴠᴇʀꜱ ᴀɴᴅ ɪ'ʟʟ ᴋɪʟʟ ʏᴏᴜ, ᴛʀʏ ᴍᴇ~ʜᴏᴘᴇ ʏᴏᴜ ᴀʟʟ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴ ᴀᴍᴀᴢɪɴɢ ᴅᴀʏ!-ʙʏᴇ!~(ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ɢɪᴠᴇ ᴄʀᴇᴅɪᴛ ᴛᴏ ᴍʏ ꜱᴛᴜꜰꜰ, ᴛʜᴀɴᴋꜱ!)

  • 1,721wallpapers

  • 389,055views

  • 29,223downloads

  • 852favs

  • 21featured

  • 2,423stickers

33 0
166 1
102 5
67 4
263 0
43 1
52 2
92 2
350 3
61 11
69 14
90 4
51 4
272 10
Credit: ♈✨Bakugou | Midoriya✨♏ 126 13
109 5
58 5
Featured wallpaper 1,318 158
215 12
33 6
119 31
80 11
73 22
81 17
448 97
444 91
Featured wallpaper 7,737 1,328
Featured wallpaperᴀᴇꜱᴛʜᴇᴛɪᴄ 3,766 585
312 70
478 80
Featured wallpaper 3,658 564
313 45
486 110
Featured wallpaper 5,313 791
240 30
404 61
406 49
627 127
Featured wallpaper 5,291 834
626 112
334 41
587 127
698 165
460 121
352 64
342 22
553 134
257 20

Scroll up this page