♕Ḳ̠̖̞̥̰̭͕͑͑ͦ̉̃͟ȉ̬̲̝͍͍̣̦͕̏ͨͨ̌n͍͇͙̜̲͛͆ͩ̈́̕͟g̼̺̰̰̠̗ͯ̈ͫ̎̂͂̚̚͢J͒̓͑҉͔̣͎̫͘͜a̘̼͓̞̋͋ͣ̊̒̇̃y̸͕ͯͧͅ ̸̷͎̤̗ͮ͑̃̈͌ͦ͋͠ ̱̟̖͇͌̒͊ͪ͆̉ ̼̖̙̬͙̟̪ͭͤ͑ ♕ Off

♕Ḳ̠̖̞̥̰̭͕͑͑ͦ̉̃͟ȉ̬̲̝͍͍̣̦͕̏ͨͨ̌n͍͇͙̜̲͛͆ͩ̈́̕͟g̼̺̰̰̠̗ͯ̈ͫ̎̂͂̚̚͢J͒̓͑҉͔̣͎̫͘͜a̘̼͓̞̋͋ͣ̊̒̇̃y̸͕ͯͧͅ ̸̷͎̤̗ͮ͑̃̈͌ͦ͋͠ ̱̟̖͇͌̒͊ͪ͆̉ ̼̖̙̬͙̟̪ͭͤ͑ ♕ Off

Everybody acting suspicious, might probably say that I'm tripping When I'm all alone in my jail cell, I tend to get in my feelings And all I smoke is that loud, don't pass me no midget And I'ma smoke all of my pain away, 'cause that

  • 1,008wallpapers

  • 50,502views

  • 6,653downloads

  • 173favs

  • 3featured

  • 694stickers

49 1
9 1
8 1
6 1
15 2
23 1
5 1
5 2
17 3
65 0
51 1
168 0
11 0
14 0
20 0
1 0
1 0
5 1
1 0
0 0
4 0
1 0
1 0
1 0
2 0
0 0
1 0
1 0
0 0
3 0
1 0
1 0
1 0
2 1
0 0
0 0
1 0
0 0
5 0
6 0
2 0
10 1
5 0
0 0
0 0
76 0
10 2
73 1

Scroll up this page